58
No 83
Willi Stoph, Leonid Brezhnev and Erich Honecker, 1971.